Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında, OHAL kapsamında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile "bankalarca yapılacak bağış ve yardımlar hakkındaki sınırlamalarda" muafiyet tanındı. 

Türkiye'den Afganistan'a 24 tonluk insani yardım Türkiye'den Afganistan'a 24 tonluk insani yardım

Buna göre; bankalar tarafından depremler nedeniyle AFAD'a yapılacak bağışlar, Bankacılık Kanunu'nda belirlenen sınırlamalardan muaf tutuldu. 

Kararnamede, bunun için; "Depremler sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması ve afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına bankalar ve konsolide denetime tâbi kuruluşlar tarafından olağanüstü hal süresince yapılacak bağış ve yardımlar, 5411 sayılı Kanunun 59'uncu maddesinde yer alan sınırlamaların kapsamına dahil edilmez" düzenlemesi yer aldı. 

Deprem bağışlarının muaf tutulduğu, Bankacılık Kanunu'nun 59. maddesi ise şöyle:

"Bankalar ve konsolide denetime tâbi kuruluşlarca bir malî yılda yapılabilecek bağış miktarı, banka özkaynaklarının binde dördünü aşamaz. Ancak, yapılan bağış ve yardımların en az yarısının, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya indirim olarak dikkate alınabilecek bağış ve yardımlardan oluşması zorunludur. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir."

Kararname ile özel bankalar ve kamu bankalarının AFAD'a deprem bağışları, özkaynaklarının binde dördünü aşabilecek. 

Editör: TE Bilisim