Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni, 9 ana başlık altında 2 binin üzerinde yeni düzenlemeyi içeriyor. “Hukuk Adalet ve Yargı”, “Kamu Yönetimi”, “Yolsuzlukla Mücadele, Şeffaflık ve Denetim”, “Ekonomi, Finans ve İstihdam”, “Bilim, AR-GE, Yenilikçilik, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm”, “Sektörel Politikalar”, “Eğitim ve Öğretim”, “Sosyal Politikalar”, “Dış Politika, Savunma, Güvenlik ve Göç Politikaları” başlıkları altında toplanan metinle ilgili ilk sözü  CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak aldı.

“TORBA KANUN UYGULAMASINA SON VERECEĞİZ”

Öztrak konuşmasında, yeni bir Meclis iç tüzüğü hazırlayacaklarını, torba kanun uygulamasına son vereceklerini, milletler arası sözleşmelerden çekilme yetkisinin sadece Meclis'e verileceğini söyledi.

Meclis'te kesin hesap komisyonu kuracaklarını, cumhurbaşkanının yedi yıl için sadece bir kez seçileceğini, Başbakan'ı yönetimde etkili hale getireceklerini, OHAL işlemlerinin yargı denetine bağlı olacağını, Hakimler ve Savcılar kurulunu kaldırarak iki kurul kuracaklarını ve Adalet Bakanı'nın kurullarda yer almayacağını belirten CHP'li Öztrak,

“Özel yetkili mahkemelere son vereceğiz. Tutuklamanın istisna olması ilkesi için gerekli tedbirleri alacağız. Anayasa Mahkemesi üyeliklerine hülle yoluyla atama yapılmasını önleyeceğiz. Seçim barajını yüzde 3'e düşüreceğiz. Basın özgürlüğünü sağlayacağız. Kamu yönetiminin eşitlik, tarafsızlık, liyakat ilkelerine göre yeniden düzenleyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki ofisleri ve kurulları lağvedeceğiz” dedi.

“KKM HESAPLARI VADESİ DOLDUĞUNDA KAPATILACAK”

Öztrak’ın ardından kürsüye çıkan DEVA Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı İbrahim Çanakçı Ekonomi finans ve istihdam alanına dair atılacak adımlarını anlattı. Hayat pahalılığını sonlandıracaklarını, enflasyonla tavizsiz mücadele edeceklerini, kişi başı milli geliri beş yılda iki katına çıkaracaklarını, 5 milyon yeni istihdam yaratacaklarını ve yoksulluğu bitireceklerimi belirten Çanakçı, “Kur korumalı mevduatta yeni hesap açmayacak mevcut hesapları vadeleri dolduğunda kapatacağız” dedi.

“CUMHURBAŞKANLIĞINI ÇANKAYA KÖŞKÜNE TAŞIYACAĞIZ”

Hükümetin şatafat içerisinde kamu açığını halının altına süpürdüğünü belirten Çanakçı, “Cumhurbaşkanlığını Çankaya Köşkü'ne taşıyacağız. Cumhurbaşkanlığına tahsisli yalı sarayları halkın kullanımına açacağız. Cumhurbaşkanlığına kayıtlı uçakları satıp orman yangını için uçak alacağız. Ülkemizin kaynaklarını Kanal İstanbul gibi rant projeleri yerine tarım için sulama projelerine kullanacağız” diye konuştu.

Ortak Mutabakat metninde öne çıkan bazı başlıklar şöyle:

HUKUK, ADALET VE YARGI

* Etkin ve katılımcı bir yasama, istikrarlı, şeffaf ve hesap verebilir bir yürütme, bağımsız ve tarafsız bir yargı ile kuvvetler ayrılığının tesis edildiği güçlü, özgürlükçü, demokratik, adil bir sistem için Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçeceğiz.

* Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni doğrultusunda yapılması gereken anayasal ve yasal değişiklikleri ivedilikle hayata geçireceğiz.

* Bir yasama yılında en az 20 gün, gündemi muhalefet tarafından belirlenen genel görüşme açılabilmesini sağlayacağız.

* Devlet sırrı ve ticari sır kavramlarını, Meclis'in bilgi edinme ve denetim yetkilerini engellemeyecek şekilde yeniden tanımlayacağız.

* Milletlerarası sözleşmelerden geri çekilme yetkisinin Meclis'e ait olduğunu anayasal güvence altına alacağız.

* TBMM'de başkanı ana muhalefet milletvekilleri arasından seçilen Kesin Hesap Komisyonu kuracağız.

“CUMHURBAŞKANI 7 YIL SÜREYLE BİR DÖNEM SEÇİLECEK, PARTİSİ İLE İLİŞİĞİ KESİLECEK”

* Kanunlar üzerinde tanınan veto yetkisini kaldırarak Cumhurbaşkanına sadece ‘geri gönderme yetkisi' tanıyacağız.

* Cumhurbaşkanının 7 yıl süreyle bir dönem seçilebilmesine, seçildikten sonra partisi ile ilişiğinin kesilmesine ve görev sonrasında aktif siyasete dönmemesine ilişkin düzenleme yapacağız.

* Olağanüstü hal kararnamelerine son verecek, OHAL süresini altı aldan iki aya düşüreceğiz.

* Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu şeklinde iki farklı kurul oluşturacağız.

“KHK’DAN KAYNAKLANAN MAĞDURİYETLERE SON VERECEĞİZ”

* Çoklu baro sistemine son vereceğiz.

* Tutuklamanın istisna olması ilkesinin titizlikle uygulanması için gerekli tedbirleri alacağız.

* Düşünce, kanaat ve ifade hürriyetlerini güçlendireceğiz.

* Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinden kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz.

“SEÇİM BARAJINI YÜZDE 3'E DÜŞÜRECEĞİZ”

* Seçim barajını yüzde 3'e düşüreceğiz.

* Siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davaların açılmasında TBMM'nin iznini zorunlu hale getireceğiz.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE, ŞEFFAFLIK VE DENETİM

* TBMM'de ‘Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu' kuracağız.

* Yolsuzluktan elde edilen ve yurt dışına kaçırılan gelirleri ülkemize geri getirecek, bu çerçevede ‘Malvarlıklarının Geri Alınması Ofisi'ni kuracağız.

* Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına tam uyum sağlayacak ve ülkemizi ‘gri listede'den çıkaracağız.

* Vergi cennetleri listesini ve kara paranın aklanması aracı olarak kullanılmasını engelleyeceğiz.

* Siyasi Etik Kanunu'nu çıkaracak, TBMM bünyesinde Siyasi Etik Komisyonu kuracak, Grubu bulunan siyasi partiler bünyesinde siyasi etik kurulları oluşturulmasını düzenleyeceğiz.

KAMU YÖNETİMİ

* Türkiye Varlık Fonu'nu kapatacağız.

* Bakan yardımcılıkların kaldırıp, müsteşarlık sistemini kuracağız.

* Yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz.

* Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurulları ve ofisleri lağvederek görev ve yetkilerini ilgili bakanlık ve kurumlara devredeceğiz.

* Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı Kadın, Aile ve Çocuk Bakanlığı olarak yapılandıracağız.

* Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı İklim, Çevre ve Orman Bakanlığı şeklinde yapılandıracağız.

* Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı kuracağız.

* Hazine'yi Maliye Bakanlığı'ndan ayıracak ve ayrı bir bakanlık şeklinde yapılandıracağız.

* Ticaret Bakanlığı'nı Esnaf ve Ticaret Bakanlığı şeklinde yapılandıracağız.

* Bilişim ve Yenilikçilik Bakanlığı kuracağız.

* Strateji ve Planlama Teşkilatı kuracağız.

* Bakan Yardımcılarını kaldırıp müsteşarlık sistemini kuracağız.

* Bakanlıklarda belirli konularda sorumlu birden fazla müsteşar atanmasını mümkün hale getireceğiz.

* Düzenleyici ve Denetleyici kurumların idari ve mali bağımsızlıklarını sağlayacak, yürütmenin müdahalelerine karşı koruyacağız.

* Düzenleyici ve Denetleyici kurumlarda liyakat, şeffaflık, tarafsızlık, çoğulculuk, hesap verilebilirlik ve ulaşılabilirlik ilklerini esas alacağız.

* Kurumlara yapılacak atamalar ile kurumların denetiminde TBMM'nin daha belirleyici ve etkin olmasını sağlayacağız.

* Düzenleyici ve Denetleyici kurumlarda çalışanların düzenledikleri sektörlerdeki kuruluşların yönetim kurullarında görev almalarını önleyeceğiz.

* Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na üye seçim yöntemin çoğulculuğu sağlayacak şekilde değiştirecek, kurulun tarafsızlığını ve özerkliğini güvence altına alacağız.

* SPK'nın yetkilerini artıracak sermaye piyasalarında manipülasyon ortamının oluşmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.

* Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu'nu kuracağız.

* Türkiye Şeker Kurumu'nu kuracağız.

HUKUK, EKONOMİ, FİNANS VE İSTİHDAM

* Enflasyonu iki yıl içinde düşük tek haneye kalıcı bir biçimde indireceğiz.

* Türk lirasına yeniden itibar ve istikrar kazandıracağız.

* Ortalama büyüme hızının yüzde 5'in üzerinde gerçekleşmesini sağlayacağız.

* Beş yılın sonunda dolar cinsinden kişi başına milli gelirimizi en az iki katına çıkaracağız.

* Beş yılda en az 5 milyon ilave, nitelikli ve insan onuruna yaraşır gelir sağlayan iş imkanı
oluşturacak, işsizliği tek haneye indireceğiz.

* 2018 sonrasında yeniden gündeme gelen aşırı yoksulluğu sıfırlayacağız.

* Haksız gelir ve servet transferi ile rant devşirmeye dayalı politikalara son verecek, gelirin
bireyler, haneler ve bölgeler arasında adil ve dengeli dağılımını sağlayacağız.

* Beş yılın sonunda yıllık ihracatı 600 milyar dolar seviyesine, ihracatın kilogram değerini 2
doların üzerine, yüksek teknoloji ürünleri ihracatının payını ise iki katına çıkartacağız.

* Verimlilik, yüksek katma değer ve rekabetçiliğe dayalı sektörel politikalarımızla üretim yapısını ithalata bağımlı olmaktan kurtaracak ve ekonomimizi sürdürülebilir bir dış denge yapısına kavuşturacağız.

MERKEZ BANKASI ANKARA’YA DÖNECEK

* Merkez Bankası'na fiyat ve finansal istikrarı sağlama dışında sorumluluklar yüklemeyeceğiz.

* Merkez Bankası kanununda temel görevleri, araç bağımsızlığını ve üst düzey atamaları ilgilendiren değişikliklerin TBMM'de nitelikli çoğunlukla yapılabilmesini sağlayacak mevzuat
düzenlemesini gerçekleştireceğiz.

* Merkez Bankası bağımsızlığına müdahaleye ve yetki-sorumluluk çatışmasına yol açan, hiçbir işlevselliği bulunmayan Fiyat İstikrarı Komitesi'ni kaldıracağız.

* TCMB'nin İstanbul'daki birimlerinin tekrar Ankara'ya taşınma sürecini mümkün olan en kısa
sürede sağlayacağız.

* Merkez Bankası rezervlerinin şeffaf olmayan bir biçimde ve dolambaçlı yollarla satışına ilişkin işlemleri idari ve hukuki denetime tabi tutacak, tespit edilen hata, usulsüzlük, yolsuzluk
ve kamu zararının sonuna kadar takipçisi olacağız.

* İktidara gelir gelmez yeni Kur Korumalı Mevduat hesabı açılmasını durduracak, mevcut hesapları vade sonlarında kapatacağız.

* İtibar gerekçesine sığınılarak gerçekleştirilen tüm gereksiz harcamalara son vereceğiz.

İLK KONUTA TAPU HARCI YOK

* Cumhurbaşkanlığı'nın kullanımındaki uçak sayısını azaltacağız.

* Mali disiplin anlayışını kalıcı hale getirmek ve öngörülebilirliği arttırmak amacıyla “Mali Kural” uygulamasını hayata geçireceğiz.

* Kaynakları “Kanal İstanbul” gibi rant projeleri için değil Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP),
Doğu Anadolu Projesi (DAP), Konya Ovası Projesi (KOP) ve Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP)
kapsamındakiler başta olmak üzere tarımsal sulama projelerinde kullanacağız.

* Kamunun zorunlu haller dışında döviz cinsinden sözleşme yapmamasını sağlayacağız.

* Beyana tabi gelir unsurlarının kapsamını genişletecek, böylece dolaylı vergilerin ağırlığını
azaltan bir vergi yapısı tesis edeceğiz.

* Çalışanlar üzerindeki vergi ve sigorta prim yükünü indireceğiz.

* Vergi Harcamaları Raporu'nu, Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifiyle birlikte TBMM'ye sunacağız.

* İşyeri kira ödemelerinde stopaj oranını sıfırlayacağız.

* İlk kez konut alımında tapu harcı almayacağız.

* Her türlü eğitim ve öğretim hizmetinden alınan KDV'yi indireceğiz.

* Şoför esnafının 10 yaşın üzerindeki araçlarının yenilenmesinde ÖTV almayacağız.

* Değer artış payı ve imar rantlarına ilişkin diğer düzenlemeleri gözden geçirecek, kentsel
rantları kapsamlı ve etkili bir biçimde vergilendireceğiz.

YAP-İŞLET-DEVRET PROJELERİNE DENETİM

* Vergi denetimini iş dünyası üzerinde siyasi baskı kurmanın bir aracı olmaktan çıkaracağız.

* Ekonomik ve teknik gerekçeleri olmayan vergi affı ile özellikle matrah artırımı ve varlık barışı uygulamalarına son vereceğiz.

* Vergi Cennetlerine yapılan ödemelerden stopaj alınması dâhil gerekli önlemleri alacağız.

* Kayıt dışılıkla etkin bir şekilde mücadele edecek, kayıt dışılığı OECD ortalamasının altına
indirecek, bu mücadeleden elde edilecek kaynakları toplumun en kırılgan kesimlerini desteklemek için kullanacağız.

* Usulsüzlük ve yolsuzluk tespit edilen Kamu-Özel İşbirliği projeleri için ulusal ve uluslararası
tüm hukuki yolları kullanacak, gerekirse tahkim süreçlerini işletecek, varsa kamuyu zarara
uğratan yüklenici şirketler, bunların ortakları ve sorumlu şahıslarla ilgili yasal işlemleri başlatacak ve oluşan zararların ilgililerinden tahsilini sağlayacağız.

BORSAYA İNCELEME

* Sermayenin tabana yayılmasını sağlayacak, uzun vadeli kaynakları özellikle sürdürülebilir
kalkınma amaçlarının gerçekleştirilmesine dönük şirketlere yönlendireceğiz.

* Borsa'da manipülasyon ve yolsuzluk iddialarına ilişkin ilgili kurumları da kapsayacak şekilde
bir inceleme ve denetim başlatacak ve tespit edilen usulsüzlük ve yolsuzlukların takipçisi
olacağız.

* Spekülatif ve saadet zinciri türü finans uygulamalarının yarattığı riskleri önleyici düzenlemeleri hayata geçireceğiz.

* İnşaat merkezli bakış açısına son vererek İstanbul'u gerçek anlamda bir Finans Merkezi yapacağız.

* İstihdamla ilgili düzenlemeleri gözden geçirecek kayıtlı istihdamın önündeki mali ve mali
olmayan yükleri azaltacağız.

* Çok sayıda ve karmaşık olan istihdama yönelik vergi ve sosyal güvenlik prim teşviklerini
sadeleştirerek uygulanmasını kolaylaştıracağız.

* Gençlerin istihdamına yönelik kısa eğitim programları, stajlar, sertifikalar, uzaktan eğitimler, dijital eğitim mecraları ve ücretsiz dijital geliştirme atölyeleri gibi programlar geliştirecek ve destekleyeceğiz.

* Kadınların iş gücüne daha aktif katılımını sağlamak amacıyla okul sonrası eğitmenli aktivite
merkezleri ile kreşlerin sayısını yerel yönetimlerle işbirliği içinde mahalle düzeyinde artıracak, bu
amaçla, yaşlı bakımına erişimi de iyileştireceğiz.

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU

* Engellilerin rekabetçi işgücü piyasası içinde yer almasını sağlayacak mesleki profilleme, iş
bulma, meslek yönlendirmesi ve meslek edindirme kursları gibi hizmetleri vereceğiz.

* İşsizlik Sigortası Fonu'nun amacı dışında kullanılmasını önleyecek ve faaliyetlerinin daha
şeffaf bir çerçevede yürütülmesini sağlayacağız.

* İşsizlik Sigortası Fonu'na %2'lik işveren katkısının yarısını “Yarına Hazırlık Fonu'na” aktaracak, bu fon aracılığıyla işsiz kalma riski yüksek çalışanlara yönelik beceri kazandırma yatırımlarına finansman
sağlayacağız.

* Mesleki eğitim müfredatını geleceğin meslekleri doğrultusunda güncelleyecek, öğrencilere
farklı alanlarda da kullanabilecekleri taşınabilir yeni beceriler kazandıracağız.

* OSB'ler bünyesinde ilgili paydaşların yönetiminde bulunduğu Teknoloji Liseleri kuracağız.

BİLİM, AR-GE, YENİLİKÇİLİK, GİRİŞİMCİLİK VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

* Bilim politikamızı, insan, özgürlük, demokratik eğitim, bilimsel düşünme, girişimcilik ve teknoloji üretimi odaklı bir anlayışla yürüteceğiz.

* Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunu tekrar çalışır hale getireceğiz.

* Yüksek Yetenek İnşası Acil Eylem Planını uygulamaya koyacağız.

TÜRKSAT 6A'nın son ateşlemesi yapıldı TÜRKSAT 6A'nın son ateşlemesi yapıldı

* Türkiye'yi giderek dışlandığı uluslararası araştırma ve yenilik ağlarına dahil edeceğiz.

* Çok boyutlu bir Beyin Göçüyle Mücadele Eylem Planı hazırlayacak ve uygulayacağız.

* Yetişmiş insan gücümüz için uygun ekonomik ve sosyal koşulları yaratacak, akademisyenlerin özlük haklarında ve gelirlerinde iyileştirmeler yapacağız.

* Yurtdışındaki yetenekli yapay zekâ araştırmacılarını ülkeye çekmek ve ülkede kalmalarını
sağlamak için burs ve araştırma imkanları sağlayacağız.

* TÜBİTAK'ı sadece Araştırma Enstitüleri ile kritik alanlarda ileri araştırmalar yapan bir kurum
haline getireceğiz.

* İlgili bakanlık ve kurumların eşgüdümü ile Ulusal İnovasyon Sistemini inşa edeceğiz.

* Teknopark teşviklerini fiziksel mekândan bağımsız hale getirerek tüm Türkiye'yi teknopark
yapacağız.

SİLİKON VADİSİ’NE ÖZEL TEMSİLCİ

* Kendine yeterliliğimizin merkezine yenilikçi, yeşil ve dijital dönüşümü benimsemiş girişimcilerimizi yerleştireceğiz.

* Yeni Girişim Şirketleri (Start-Up) Kanunu'nu çıkartarak girişimciliğe ilişkin hukuki tanımları,
statüleri, mali yükümlülükler ve teşvikleri net bir çerçeveye kavuşturacağız.

* Silikon Vadisi gibi küresel ölçekte başarılı girişimcilik ekosistemlerinin bulunduğu yerlere
Özel Temsilci/Büyükelçi atayacağız.

* Girişimcilerimizin tüm ihtiyaçlarını tek duraktan karşılamak amacıyla Girişimcilik Merkezi
kuracağız

* “Çalışan Hisse Opsiyonları” için gerekli hukuki ve muhasebe alt yapısını oluşturacak ve güçlendireceğiz.

* Bilişim ve Yenilikçilik Bakanlığı kuracağız.

* Fiber/Optik uzunluğunu en kısa sürede 2 milyon kilometreye ulaştıracağız.

* Telekomünikasyon sektöründe halen devam eden tüm imtiyaz sözleşmelerini, geçmiş süreçleri ve devir mevzuatlarını inceleyecek, gelişmiş ülke standartlarına uygun yeni bir yetkilendirme rejimi uygulamaya koyacağız.

TURKCELL VE TELEKOM HİSSELERİ HAZİNE’YE

* Varlık Fonuna aktarılan Türk Telekom ve Turkcell hisselerini Hazineye devredecek ve çağdaş yönetişim ilkelerine göre bağımsız bir şekilde yönetilmelerini sağlayacağız.

* İnternete erişimi temel bir insan hakkı olarak tanımlayacak, vatandaşlarımızın her yerde,
güvenli, hızlı, ucuz ve sansürsüz internete erişimini sağlayacağız

* İnternet erişiminin üzerindeki vergileri, Dijital Hizmet Vergisi'ni ve BTK kesintilerini indireceğiz.

* İnternet üzerinden yayınlara ilişkin yasayı ifade özgürlüğünü ve kişisel mahremiyeti koruyacak şekilde, evrensel, çoğulcu ve demokratik ilkeler çerçevesinde ve geniş bir istişareyle
yeniden düzenleyeceğiz.

* Kamu gözetim gücünün siyasi rakiplere karşı silah olarak kullanılmasının önüne geçeceğiz.

EĞİTİM ÖĞRETİM

* Eğitim kurum ve süreçlerini cinsiyet, etnik köken, din, dil, yerleşim yeri, sağlık durumu, sosyo-ekonomik koşulları ayırt etmeden, fırsat eşitliği ve adaletini ve herkesin nitelikli eğitim hakkını garanti altına alan kapsayıcı bir anlayışla düzenleyeceğiz.

* Devlet okullarındaki öğrencilere ücretsiz süt, su ve öğle yemeği vereceğiz.

* Okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretimdeki tüm öğrencilere yardımcı kitaba ihtiyaç duymayacak şekilde ders kitaplarını yerel esnafa ve ekonomiye katkıda bulunacak şekilde ücretsiz temin edeceğiz.

* “Eğitim Destek Kartı” ile anaokulundan üniversiteye kadar devlet okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye, çanta, kıyafet ihtiyaçlarını ve internete erişimlerini ücretsiz karşılayacağız.

* Sınav güvenliğini kamu vicdanında hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde sağlayacağız.

* Ortaöğretime geçişlerde sınav odaklı değil süreç odaklı bir sistem geliştireceğiz.

* Liselere Giriş Sınavlarında yıldan yıla değişen uygulamalara son verecek, LGS sınavını süreç içinde kaldıracağız.

* Üniversiteye girişte yılda bir defa yapılan sınav yerine çoklu sınav imkânı sunacağız.

* Zorunlu eğitimi 1 yılı okul öncesi eğitim, 5 yılı ilkokul, 4 yılı ortaokul, 3 yılı ise lise olmak üzere 1+5+4+3 şeklinde uygulayacağız.

* Altyapıları oluşturarak okul öncesi eğitimi 1 yıl zorunlu tutarak ücretsiz sağlayacak ve isteğe bağlı olarak 3 yaş ve üzerine erken çocukluk eğitimi imkânı sunacağız.

* Çocuklarımıza üç yaşından itibaren; dil, zeka ve beceri gelişimlerini, doğayı tanımalarını, değerler eğitimini, kişisel, fiziksel ve eğitsel gelişmelerini bütüncül bir yaklaşım ile sağlayacağız.

* 5 yıllık ilkokulun 5. sınıfını bir üst öğrenime akademik hazırlık programı şeklinde, 4 yıllık ortaokulun ilk yılını ise yabancı dil ve kodlama hazırlık sınıfı şeklinde düzenleyeceğiz.

YÖK KALDIRILACAK

* İlköğretimde evrensel etik, insan hakları, adalet, sağlık, çevre ve hayvan hakları, kültür, sanat, bilim, spor konusunda farkındalığın artırılmasını sağlayacak, müfredatı teknoloji ve inovasyona dönük farkındalığı artıracak şekilde güncelleyecek, oyunlaştırma gibi tekniklerle
öğrencilerimize programlama ve girişimcilik felsefesi kazandıracağız.

* Dijital içerik ve ortamlar kullanılarak öğrencilerin en az bir yabancı dil öğrenmesini ve yazılım ile kodlama becerisi kazanmasını sağlayacağız.

* Lise eğitiminde salt bilgi veren ve sınav odaklı yaklaşımdan sosyal-duygusal ve bilimsel düşünme, mesleki eğilim, sosyal farkındalık, kimlik kazanımı gibi konularda rehberlik odaklı
sisteme geçeceğiz.

* YÖK'ü kaldıracak, yüksek öğretim kurumlarının akademik, idari ve mali özerkliğine müdahale etmeksizin yüksek öğretimin planlanması ve yükseköğretim kurumları arasında koordinasyonun sağlanması şeklinde sınırlı görevleri bulunan bir kurul kuracağız.

* Yükseköğretim kurumlarının yönetim ve denetiminin kendi öğretim üyeleri arasından seçimle oluşturdukları organlar eliyle gerçekleştirilmesini sağlayacağız.

* Öğretmen başına öğrenci sayısında OECD ortalamasına ulaşmayı hedefleyeceğiz.

* Öğretmenlik Meslek Yasasını değiştirecek, öğretmenlerin özlük haklarını iyileştirecek, öğretmenleri öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen şeklinde gruplayan uygulamaya son vereceğiz.

* Öğretmen atamalarında mülakatı kaldıracak, ataması yapılmayan öğretmen havuzunu eriteceğiz.

* Özel eğitime ihtiyacı olan dezavantajlı çocukların eğitime erişiminin önündeki tüm engelleri kaldıracağız.

* Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerimizi, objektif ölçütlerle tespit ederek, bu öğrencilerimiz için özel okullar açacak, özel destek programları hazırlayacak ve okul dışı eğitim olanakları ile burs sağlayacağız.

Yardımlar, Sosyal Hizmetler, Sosyal Güvenlik ve Çalışma Hayatı

* Farklı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan sosyal yardımların Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi'ne entegrasyonuna devam edecek, sistemi sürekli biçimde güncel tutacak ve etkili biçimde kullanacağız.

* Geliri belirli düzeyin altındaki ailelere gelirlerini insan onuruna yaraşır bir yaşam sağlayacak seviyeye yükseltmek amacıyla Devlet tarafından aile bazında, hak temelli, arz odaklı ve kurumsallaşmış bir yapıda “Gelir Desteği” sağlayacağız.

* Çocukların sağlık ve eğitimi için verilen nakit yardımları bakım, beslenme, giyinme ve ulaşım masraflarını da dikkate alarak yükselteceğiz.

* Yoksul ailelerde yenidoğan bebeklere 1 yıl boyunca başta; süt ve bebek maması olmak üzere gıda desteği vereceğiz.

* Yoksul ailelerimize kış aylarında ısınma yardımı yapacağız.

* Sosyal konut üretimini hızlandıracak, dar gelirli ailelerin kira öder gibi taksitlerle konut sahibi olmalarını ya da düşük bir bedelle kiralayabilmelerini sağlayacağız.

* Toplu Konut İdaresi'nin asıl görevi olan Sosyal Konut üretimine odaklanmasını sağlayacak,
bu amaçla ihtiyaç duyulan kaynakları tahsis edeceğiz.

* Sigortalının çalıştığı süre arttıkça aylık bağlama oranın da arttığı bir sisteme geçecek, daha
uzun süre çalışanın daha fazla emekli aylığı almasını sağlayacağız.

* Emekli aylıklarının artışında sadece enflasyonu değil, büyümeden kaynaklı refah payını da
hesaba katacağız.

* İsteğe bağlı sigorta ile emeklilik hakkı bulunan ev kadınları için prim ödeme gün sayısı ve oranı ile sigortalılıktan önce yaptıkları doğumlarla ilgili borçlanma hususlarında iyileştirmeler sağlayacağız.

* Emeklilerin sağlık hizmetlerinde ödedikleri katılım payını almayacağız. Dul ve Yetim Aylıklarını arttıracağız.

* 3600 ek gösterge düzenlemesindeki eksiklik, haksızlık ve dengesizlikleri gidereceğiz.

* ILO'nun 175 sayılı part-time çalışma sözleşmesini kabul edeceğiz.

* ILO'nun 189 sayılı “Ev İşçileri İçin İnsana Yakışır İş” sözleşmesini onaylayacağız.

* Asgari ücret tespitine ilişkin 131 sayılı ILO Sözleşmesi onaylayacağız.

* İşsizlik ödeneğinden daha fazla işsizin daha uzun süre ve daha fazla yardım almasını sağlayacağız.

* Kıdem tazminatı sistemini sosyal taraflarla diyalog çerçevesinde gözden geçireceğiz.

* İş sağlığı ve güvenliğini ILO standartlarına getireceğiz.

* Sendikal alanı düzenleyen mevzuatı ILO ve AB standartlarına uygun hale getireceğiz.

* Ülkemizin iç mevzuatını, BM Engelli Hakları Komitesi'nin Nihai Gözlem Sonuç Raporu doğrultusunda geliştireceğiz.

* Kamu ve özel sektörde engelliler için ayrılan mevcut kotaları dolduracağız.

* Engelli aylıkları, bakım yardımları ve malzeme desteklerini yüksek enflasyonu da dikkate alarak günün şartlarına göre güncelleyeceğiz.

* Engelli vatandaşlarımızın kullandığı protez, ortezlerin SGK katkı paylarını günün şartlarına göre güncelleyeceğiz.

* Şehirlerin, kamu binaları başta olmak üzere iş yerlerinin, sinema, tiyatro gibi kültür merkezlerinin, eğitim kurumlarının ve toplu taşıma araçlarının engellilerin kullanımına uluslararası
standartlarda uygun hale getirilmesini sağlayacak, bu konudaki denetimleri titizlikle gerçekleştireceğiz.

* Yaşlı Aylığını arttıracağız.

* 65 yaş üzerindeki yurttaşlarımızın kültür, sanat ve spor etkinliklerinden ücretsiz yararlanmalarını sağlayacağız.

* ‘‘Şehit Aileleri ve Gaziler Kanununda'' ve diğer ilgili mevzuatta gerekli düzenlemeleri yaparak şehitlik ve gazilik statüsü verilmesi konusundaki dağınıklığı ve Şehit aileleri ve malul gazilere ödenen maaşlardaki dengesizlikleri gidereceğiz.

* 15 Temmuz Şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları için toplanan 310 milyon lira ve Beşiktaş terör mağdurları için toplanan 52 milyon lira tutarındaki bağışlar ile şehit aileleri ve gazilere harcanmak üzere toplanan diğer kaynakların akıbetini şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaşacak, bu kaynakları muhataplarına söz verildiği gibi ulaştıracağız.

* Şehit anne ve babalarına verilen maaşı yükselteceğiz.

* 18 Mart Şehitler Gününde şehit ailelerine ve 19 Eylül Gaziler Gününde malul gazilere ikramiye verilmesini sağlayacağız.

Editör: TE Bilisim